RIST-medlem fikk tildelt Sørlandets Kompetansefonds Forskningspris 2023

Professor Hans Christian Garmann Johnsen har fått Sørlandets Kompetansefonds Forskningspris i 2023 for sin forskning på organisasjonsteori med anvendelse på regional utvikling og innovasjon. Juryen vektla blant annet hans nettverksbygging i Agder i rollen som forskningsleder i nasjonale og internasjonale prosjekter, samt hans mange, sterke publikasjoner i høyt anerkjente forlag.

Preses i Agder Vitenskapsakademi May-Brith Ohman Nielsen sammen med Hans Christian Garmann Johnsen. Foto: Olav Breen

– En slik anerkjennelse som denne gir en gledelig opplevelse av at ens arbeid kan vekke interesse og ha innflytelse som strekker seg ut over ens egen faglige sfære, sier Garmann Johnsen i sin takketale.

Han fremhever sine to store interesser, idéhistorie og filosofi og aktuelle samfunnsspørsmål, og hvordan disse har lagt grunnlaget for og retning for hans vitenskapelige arbeid.

– Denne prisen inspirerer meg til å fortsette mitt arbeid innen begge disse feltene: som en aktiv samfunnsforsker som samtidig stiller grunnleggende spørsmål om hva vitenskapelig kunnskap faktisk representerer og hvilket filosofisk grunnlag den hviler på. Jeg ønsker igjen å takke for å ha blitt tildelt Sørlandets Kompetansefonds forskningspris for 2023, avslutter han.

May-Brith Ohman Nielsen sammen med årets vinnere, Torstein Kastberg Nilssen, Hans Christian Garmann Johnsen og Jose Julio Gonzales. Foto: Olav Breen

Prisen deles ut annen hvert år innenfor fagfeltet humaniora/samfunnsfag og realfag/medisin, med en premie på 30,000 NOK og et bilde eller diplom.

Sørlandets Kompetansefond delte også ut en pris for populærvitenskapelig formidling, som i år gikk til Jose Julio Gonzales som er professor emeritus fra Fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder. I tillegg delte også Agder Vitenskapsakademi ut en forskningspris til yngre forskere hvor årets vinner ble Torstein Kastberg Nilssen som er matematiker og førsteamanuensis ved Matematisk institutt ved UiA.

Rapport om forhold som påvirker kommuners beslutninger rundt bruk av innovasjoner i krisesituasjoner

Andrea Tomine Breilid og Rebecka Lauvrak Fredriksen (tidligere masterstudenter og vitenskapelige assistenter) har med veiledning fra prosjektleder Arne Isaksen og prosjektmedlem Jan Ole Rypestøl utarbeidet en rapport om bruk av digitale verktøy i kommunal helsesektor under Covid-19 pandemien. Bakgrunnen for rapporten var at Senter for e-helse ved UiA kom med en forespørsel om en rapport som skulle undersøke hva som påvirket fire Sørlandskommuner i deres beslutninger om hvorvidt de ville ta i bruk digital hjemmeoppfølging av Covid-19 pasienter med appen Digital Hands. Les rapportens sammendrag under, eller last ned rapporten i sin helhet nederst i innlegget.

Forhold som påvirker kommuners beslutninger om bruk av innovasjoner i krisesituasjonerEn multicasestudie av fire sørlandskommuner

Bakgrunnen for studien var en forespørsel fra senter for e-helse ved UiA om å undersøke hvorfor de fire Sørlandskommunene, Kristiansand, Arendal, Farsund og Vennesla har respondert ulikt når det gjelder bruk og ikke-bruk av digital hjemmeoppfølging av Covid-19 pasienter med appen Digital Hands under covid-19 pandemien.

Formålet med var å studere ulik beslutning i de fire kommunene og generelt å forstå mer rundt hva som påvirker beslutningstaking omkring implementering av innovasjon i kommuner i en krisesituasjon. Med utgangspunkt i teori, utviklet vi et analytisk rammeverk. Hensikten med dette rammeverket er å bidra til å besvare det overordnede forskerspørsmålet: «Hvilke forhold er med å påvirke en kommunes beslutninger om bruk av ny innovasjon i en krisesituasjon?». Vi utforsket dette spørsmålet først teoretisk, og teorien peker på tre hovedelementer som særlig viktige påvirkningsfaktorer for spørsmål om implementering av innovasjon. Dette er ytre forhold, innovasjonsbagasje og antagelser om fremtiden. Mens innovasjonsbagasjen inkluderer historisk skapte forhold, favner ‘ytre forhold’ eksterne forhold i nåtid. Til slutt fremhever teorien at også aktørenes forventninger om fremtiden vil påvirke beslutningen i dag.

Innovasjonsbagasjen er en samlebetegnelse for elementer fra historien identifisert gjennom en kommunes nåværende ressurser og kapabiliteter. Disse opparbeidede kapabilitetene og ressursene skaper muligheter, men setter også begrensninger, og de påvirker dermed beslutningen om å ta i bruk ny innovasjon. Det andre elementet i rammeverket er ytre forhold i konteksten (f.eks. uforutsette eller planlagte forhold og situasjoner) som ikke har sammenheng med innovasjonsbagasjen, men som er noe som skjer i nåtiden og som påvirker beslutningen. Til sist påvirker også antagelser om fremtiden beslutningen om å implementere innovasjoner i organisasjonen. Slike antagelser kan inkludere f.eks. forventninger om fremtidige forhold og situasjoner, eller antagelser om hvordan ressursene og kapabilitetene utvikler seg over tid. Det er her viktig å påpeke at antagelser om fremtiden også påvirkes av en kommunes akkumulerte innovasjonsbagasje og/eller ytre forhold.

Det analytiske rammeverket foreslår at de tre nevnte hovedelementene vil påvirke selve beslutningen om implementering og at dette igjen vil påvirke endring i ressurser (ressursmodifisering) som til slutt kan føre til læring i en organisasjon. Resultatet av en slik læringsprosess er at eksisterende innovasjonsbagasje endres og at organisasjonen da er annerledes rustet til å møte fremtidige utfordringer enn hva den var før prosessen startet. På den måten kan beslutning, ressursendring, og nytt grunnlag for beslutninger ansees som en sirkulær prosess.

Med utgangspunkt i det teoretiske rammeverket, undersøkte studien hva som har påvirket beslutningen om å ta i bruk (event ikke ta i bruk) innovasjonen Digital Hands hos fire Sørlandskommuner under pandemien. Disse kommunene er Kristiansand, Arendal, Farsund og Vennesla. Studien søkte svar på tre empiriske forhold.  Dette er 1) hvilke forhold som er med å påvirke en kommunes beslutning om bruk eller ikke bruk av en innovasjon, her blir særlig innovasjonsbagasje, ytre forhold og antagelser om fremtid undersøkt. 2) i hvilken grad og på hvilken måte beslutningen om å takke ja/nei til løsningen har medført ressursendringer i kommunen, samt 3) hvilken lærdom kommunene sitter igjen med av den beslutningen som ble tatt.

For å kaste lys over disse forholdene intervjuet vi 12 informanter som hadde sentrale roller i utviklingen av innovasjonen, distribueringen av innovasjonen, og beslutningen om bruk eller ikke bruk av innovasjonen i kommunene

Resultatet fra studien viser at innovasjonsbagasjens elementer (ressurser og kapabiliteter) i stor grad påvirket beslutning om å ta i bruk (eller ikke ta i bruk) Digital Hands i dette tilfellet. Ressursen organisering og styring, samt kunnskap og erfaring var særlig sentrale faktorer som påvirket beslutningen. Videre viste undersøkelsen at ytre forhold slik som smittetrykk og press på kommunene i noen grad hadde påvirkning på beslutning en. I denne undersøkelsen viser analysen at antagelser om fremtiden i liten grad hadde innflytelse på beslutningen.

Videre kom det også frem at kommuner som var godt rigget og allerede hadde mange ressurser på plass som passet for innovasjonen, i dette tilfellet Arendal og Farsund , valgte å ta i bruk innovasjonen fordi det var relativt lite ressurskrevende. Motsetningen til Arendal og Farsund var Kristiansand og Vennesla, som i mindre grad var rigget for å kunne implementere denne typen innovasjon på grunn av organisatoriske forhold og mangel på erfaring rundt akkurat en slik tjeneste. Funnene tyder på at jo mer ressurser en kommune trenger å oppgradere (radikale endringer) for å ta i bruk en innovasjon, desto større er barrierene for å ta i bruk innovasjon. I vårt eksempel var barrieren først og fremst knyttet til forstyrrelser som skapes i organisasjonen. Slike forstyrrelser skyver kostnaden ved å ta i bruk innovasjon opp og dermed øker samlet risiko.

Funnene i dette caset støtter antagelsen om at en kommunes innovasjonsbagasje både kan støtte og hemme implementering av innovasjoner.

Det kommer også frem at metoden betegnet som bricolage kan være et nyttig verktøy for innovasjon, dvs. ta vare på ideer og initiativ til (inkrementelle) innovasjoner fra medarbeidere på mange nivåer og beslutning der det er mulig på lavt nivå i organisasjoner. Metoden fremhever også viktigheten av å legge til rette for organisatorisk læring fra innovasjonsprosjekter gjennom f.eks. å utarbeide en innovasjonsmanual, om hvordan innovasjoner nedenfra og ovenfra skal behandles i kommunen.

Studien viste at de to kommunene som valgte å ta i bruk innovasjonen, Farsund og Arendal, satt igjen med en lærdom etter beslutningen. Farsund kommune har forankret kunnskapen i organisatoriske planer utenfor enkeltindivider, mens Arendal kommune har mye av kunnskapen iboende i de ansatte som har jobbet med innovasjonen. Det analytiske rammeverket viser at denne kunnskapen lagres i en oppdatert innovasjonsbagasje og vil videre påvirke og sette føringer for nye beslutninger.

Det analytiske rammeverket i studien tar utgangspunkt i en rekke teorier og ble brukt som en «linse» for analysen. Vi opplever at denne modellen er et nyttig verktøy for å samle inn og analysere data, samt å oppnå en bedre forståelse rundt hva som påvirker beslutninger i en kommune i en krisesituasjon. Videre studier kan undersøke relevansen av konseptet innovasjonsbagasje og om det analytiske rammeverket har relevans for andre innovasjoner, kontekster, kommuner eller virksomheter.

Rapporten kan lastes ned og leses i sin helhet her:

Nytt EU-prosjekt om digital transformasjon for RIST-medlemmer

Hvordan kan vi utvikle nødvendig kompetanse for fremtidens næringsliv? Det skal undersøkes gjennom EU-prosjektet Bridges 5.0 av europeiske aktører, herunder deltakere fra UiA. RIST-medlem Hans Christian Garmann Johnsen er en av deltakerne fra UiA.

RIST-medlem og professor Hans Christian Garmann Johnsen er med i Bridges 5.0

Kan sosiale forhold forverres av teknologi?

Bedrifter er forskjellige med hensyn til hvor teknologifokuserte eller menneskefokuserte de er, noe som betyr (i grove termer) at den relative andelen verdiskapning til produksjonen kommer fra mennesker eller fra maskiner (teknologi). Som regel representerer alle selskaper en blanding av de to, og de er dermed avhengig av kvaliteten på input både av menneskelig kompetanse og teknologi. Samspillet mellom mennesker og teknologi er komplekst og kan påvirke menneskers velvære på jobb og sosiale forhold på regionalt nivå.

Denne utfordringen er også relevant i Agder, da det er en stor og sterkt utviklet industri som står i sentrum av grønn- og teknologisk omstilling samtidig som som det satses på etablering av en helt ny bransje. Mange av de som skal jobbe i denne nye industrielle virkeligheten finnes ikke i arbeidslivet i dag. Det er ingen utdanning for mange av tingene de skal jobbe med, og vi har begrenset innsikt i mange av måtene de skal jobbe på i fremtiden.

Utarbeide opplæringsverktøy

Prosjektet hadde oppstart 1. januar 2023 og består av flere arbeidspakker, hvor UiA blant annet skal bidra med kvantitative analyser. I tillegg til UiA, skal også aktører som Morrow og Eyde-klyngen delta i to arbeidspakker. Finansiert av EUs Horizon program har prosjektet et budsjett på 4,6 millioner euro. Frem til prosjektets slutt ved utgangen av 2026 skal deltakerne forske på den menneskelige siden av den nye teknologiske virkeligheten i etterkant av Industri 4.0. Prosjektet skal avslutningsvis utvikle en plattform for effektiv opplæring av arbeidere.

Les mer om prosjektet her.

RIST-senteret på Arendalsuka med Lan Marie Berg og Espen Barth Eide

Under Arendalsuka 14. til 19. august inviterte RIST-senteret til seminar og diskusjon i UiA-teltet.

Sammen med stortingspolitiker Lan Marie Berg (MDG) deltok Arne Isaksen, Stina Torjesen, Hans Christian Garman Johnsen og Tor Helge Aas i diskusjon rundt hva grønn omstilling krever av oss på globalt, regionalt og lokalt nivå.

Stina Torjesen bidro også i seminar og panelsamtale med klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Indias utenriks- og kulturminister Meenakshi Lekhi med flere, om norsk-indisk samarbeid i utvikling av grønne energiløsninger i India. Andre medvirkende i samtalen var:

  • Hans Jacob Frydenlund, norsk ambassadør i India, Utenriksdepartementet
  • Arne Jan Flølo, generalkonsul Mumbai, Utenriksdepartementet
  • Tima Iyer Utne, SVP International Power, South Asia & Tyrkia, Statkraft
  • Cristian Valdes Carter, Country Director India & Commercial Counsellor, Innovasjon Norge
  • Cecilie Kjeldsberg, styremedlem, Norway India Chamber of Commerce and Industry
  • Per Kristian Sbertoli, samfunnskontakt, Norfund

Venneslabrua – et samskapingsprosjekt for bedre levekår i Agder

Regionplan Agder 2030 har satt bedre levekår som et hovedmål for regional utvikling dette tiåret, og peker på at en rekke aktører må samarbeide for å nå målet. Prosjektet “En styrket elevtjeneste for bedre levekår i Agder”, med piloten ‘Venneslabrua’, har som hovedmål å utvikle metoder for tidlig innsats, og på den måten øke den forebyggende innsatsen og redusere behovet for trygdeytelser til unge mennesker. Prosjektet inngår i den helhetlige og systematiske levekårssatsingen som Agder fylkeskommune koordinerer.

Universitetet i Agder (UiA) ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon deltar med forskningsressurser inn i prosjektet. Prosjektdeltakelsen er basert på en aksjonsforskningsmetodologi der forskerne deltar sammen med representantene fra fylkeskommunen i samskapingsprosjektet. UiA bistår i prosjektet med forskningsbaserte kunnskap om fasilitering av samskapingsprosesser med utgangspunkt i den samskapte læringsmodellen utviklet av Professor Morten Levin ved NTNU for en organisatorisk kontekst (Greenwood & Levin, 2007; Klev & Levin, 2009) og videreutviklet av Professor James Karlsen og dr. Miren Larrea for en regional kontekst (Karlsen & Larrea, 2014). UiA bistår også med forskningsbasert kunnskap om levekår, endringsprosesser i og mellom organisasjoner og regional utvikling. Fra UiA sin side deltar Professor James Karlsen, PhD-stipendat Clare Hildebrandt, Førstelektor Torunn Olsen og Universitetslektor Gro Johansen.

Prosjektet startet i november 2021 og varer ut 2022.

Referanser:

Greenwood, D. J., & Levin, M. (2007). Introduction to Action Research – 2nd edition (Vol. Second Edition). Thousand Oaks: Sage Publications.

Karlsen, J., & Larrea, M. (2014). Territorial Development and Action Research: Innovation through Dialogue. Farnham Routledge.

Klev, R., & Levin, M. (2009). Forandring som praksis: Endringsledelse gjennom læring og utvikling. 2 utgave. Bergen: Fagbokforlaget.