Prosjekter

Politikk for store samfunnsutfordringer

Prosjektet skal forske og formidle resultater om innovasjonspolitikk for å møte klimautfordringer, aldrende befolkning og vedvarende sosiale og geografiske utfordringer. Prosjektet skal eksperimentere med og vurdere effekter av ulike typer politikk og virkemidler for å møte utfordringene. Videre skal prosjektet invitere samfunnsaktører til refleksjoner om forståelse så vel som samskaping av virkemidler for innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer. Prosjektet støttes av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Venneslabrua

Prosjektet “En styrket elevtjeneste for bedre levekår i Agder”, med piloten ‘Venneslabrua’, har som hovedmål å utvikle metoder for tidlig innsats, og på den måten øke den forebyggende innsatsen og redusere behovet for trygdeytelser til unge mennesker. Prosjektet inngår i den helhetlige og systematiske levekårssatsingen som Agder fylkeskommune koordinerer.

BATMAN

BATMAN (Lithium ion BATteries – Norwegian opportunities within sustainable end-of-life MANagement, reuse and new material streams) er et prosjekt som startet opp i 2019. Prosjektet skal sette norske bedrifter i førersetet innen batteriutvikling ved å utvikle et dynamisk og strategisk verktøy som er basert på analyser av materialflyt. Slik blir råstoffene i verdikjeden og verdiene kan utnyttes om igjen. UiA er forskningspartnere i prosjektet.

GI-NI Horizon 2020 prosjekt (2021 – 2025)

Prosjektet GI-NI skal øke forståelsen ulikhet og inkluderende vekst i Europa med fokus på tre store transformasjoner: teknologisk fremgang, globalisering og migrasjon. Målet er å gi innbyggere og bedrifter bedre forståelse slik at de bidrar til flere like muligheter og resultater. Prosjektet vil også samle inn, sammenfatte data og lage anslag for fremtidig utvikling.

Norges Forskingsråd prosjekt: FORSTERK (2021 – 2022)

FORSTERK er en tilleggsfinansiering til Horizon-prosjektet GI-NI, som også skal ta sikte på å bidra til et inkluderende Europa med velstand og fokusere på teknologisk fremgang, globalisering og migrasjon som tre store transformasjoner. Dette prosjektet vil bli brukt til å spre de tidlige funnene av prosjektet og engasjere interessenter i Norge for å diskutere fremtidige scenarier og offentlig politikk.

OpenInnoTrain

OpenInnoTrain er et prosjekt som fokuserer på åpen innovasjon og forskingsoverføring mellom akademia og industri. En slik tilnærming for forskningsoverføring er en forutsetningen for samfunnsmessig påvirkning ved å legge forskningsgenerert kunnskap inn i praksis, omdanne kunnskap i akademiske publikasjoner til nye eller forbedrede produkter og tjenester og atferdsendringer. Arbeidspakken Fin Tech vil bli ledet av UiA.

The REDI doctoral training program

REDI er et doktorgradsopplæringsprogram som vil bli ledet av RMIT Europe og støtte 41 nye doktorgradsstillinger med akademiske og industrielle partnere i Europa.

Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring (RegReSir) 

Prosjektet finansieres av Forskningsrådet og ledes fra Høgskulen på Vestlandet. Prosjektet analyserer ulike konsekvenser av COVID-10 på forskjellige næringer og regioner. RIST-senteret leder en arbeidspakke om hvordan omstilling i regioners næringsliv påvirkes av COVID-19. 

Digitalisering og regional utvikling

Prosjektet ‘Omstilling av Agders næringsliv og offentlige sektor gjennom tjenesteinnovasjoner basert på digital teknologi’ finansieres av Regionalt forskningsfond Agder fra 2018 til 2021. Hensikten med prosjektet er å bidra til økt forståelse av hvordan omstilling i næringsliv og offentlig sektor kan forstås og påvirkes.